ČRS MS Šenov

Jak správně vyplnit Sumář úlovků a docházek

 na vodách mimo pstruhových.              

                                                                                                         

V lednu letošního roku zaznamenal výbor MS při kompletním zpracování sumářů úlovků

z odevzdaných povolenek našich členů více jak 50 špatně a vyplněných sumářů.              

Nejčastější závady při vyplňování sumářů:                                                 

1. Sumář vůbec nevyplnilo 13 členů.                                  

2. Počet docházek neuvedlo 27 členů.                                                                    

3. Chybně uvedené pod revíry, neúplné a chybné názvy revírů byly u 11 členů.               

Špatně vyplněné sumáře výrazně komplikují jejich následné zpracování do sumáře za celou MS, který je předkládán pro potřeby VÚS Ostrava.     Ve Stanovách svazu je uložena lovícímu povinnost vrátit řádně vyplněnou povolenku do 15. dnů po skončení její platnosti, tj. do 15.1. příštího roku tomu, kdo ji vydal. Tomu, kdo tak neučiní, nebude vydána povolenka k rybolovu pro další rok. Doporučujeme našim členům, aby povolenky s řádně vyplněným sumářem odevzdali: na členské schůzi počátkem ledna, anebo při výdeji povolenek do 15. 1.,nebo osobně některému členu výboru, či aktivistovi MS, nebo do schránky zde, nebo do poštovní schránky na adrese Večerek, Pod Školou 848, Šenov.

Jak správně vyplnit Sumář úlovků a docházek na vodách mimo pstruhových?

Tento úkol je pro mnohé naše členy ještě zdrojem problémů a chyb, proto uvádíme správný způsob vyplňování sumáře.                                                                                                        

1. První kolonka ve sloupci Revír má označení číslo. Zde zapište šestimístné číslo revíru, které zjistíte z aktuálního Soupisu mimo pstruhových revírů. Například 471 042.                  

2. V druhém sloupci označeném název vypište čitelně jméno revíru. Zase berte jméno revíru ze soupisů revírů, nepoužívejte žádné místní názvy, nebo zkomolená označení. Například Lučina 1 A místo velmi častého Odoňák.                                                                       

3. Ve třetím sloupci je číslo pod revíru. Zde uveďte jen číslo pod revíru, kde se v soupisu revírů vyskytuje. Například 471 066 Odra 2 A, číslo pod revírů 3. Tvoří ho nádrž pod Oderkou. Často se chybuje tím, že se jako číslo pod revíru uvádí číslo v názvu revíru, např. 1 A u revíru Lučina  1 A, který ale žádný pod revír nemá. Dále není možno sčítávat navštívené pod revíry do jednoho revíru. Každý pod revír tvoří v sumáři samostatný řádek. V daném případě jde o evidenci úlovků a docházek na nádrži pod Oderkou.                                             

4. V dalších sloupcích jsou již údaje o jednotlivých druzích ryb, o jejich počtu a jejich hmotnosti. Pro každý revír (pod revír) uvádíte vždy celkový počet kusů ryb a jejich součtovou hmotnost, zaokrouhlenou na desetiny kg (dekagramy).                                                

5. Kolonku 26 celkem (ks, kg) nemusíte vyplňovat, taktéž nemusíte vyplňovat celkem v posledním řádku sumáře.                                                                                 

6. V posledním sloupci sumáře Počet docházek uvedete počet všech docházek do příslušného revíru. Počítáte i ty docházky, kdy jste si neponechali žádnou rybu, nebo jste žádnou neulovili.

7. V jednotlivých řádcích uvádějte údaje podle jednotlivých revírů a pod revírů, pokud možno v jejich abecedním pořadí, jak jsou v soupisu revírů.                                                     

Přiložený Sumář úlovků a docházek na vodách mimo pstruhových v roce 2012 si můžete zakoupit za 30 Kč a bude Vám doručen poštou na adresu vašeho bydliště.                 

Výbor MS ČRS v Šenově     

Ing. Milan Večerek