ČRS MS Šenov

 

Ministerstvo zemědělství

Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

 

Čj. došlého dokumentu: 786/2013

ze dne: 3. 7. 2013

Spisová značka: 9RM13506/2013-16231

Č.j.: 41700/2013-MZE-16231

Vyřizuje: Mgr. Martin Kříž

Telefon: 221812783

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 117 05 Praha 1

 

 

 

 

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. d)a § 22 odst. 1 a § 22 odst. 4 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonů rybářství“), § 15 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

rozhodlo

ve věci žádosti Českého rybářského svazu, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, sídlem Jahnova 14, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (dále jen „žadatel“ či „uživatel rybářského revíru“), o udělení výjimky z denní doby lovu dle ustanovení § 13 odst. 3 písm. c) zákona o rybářství na období do 31. srpna pro rok 2013, a období od 16. června do 31. srpna pro rok 2014, v době od 00:00 h do 04:00 h na rybářských revírech č. 471 200Slezská Harta 1A a 471 048 Morava 17A,

takto:

I.

Žádost o výjimku z denní doby lovu na období do 31. srpna pro rok 2013, a období od 16. června do 31. srpna pro rok 2014, v době od 00:00 h do 04:00 h na rybářských revírech č. 471 200 Slezská Harta 1A a 471 048 Morava 17A se zamítá.

 

 

II.

Dle ustanovení § 22 odst. 4 písm. b) zákona o rybářství se na rybářském revíru č. 471 200Slezská Harta 1A povoluje výjimka z denní doby lovu v období od 8. srpna do 31. srpna pro rok 2013, a období od 16. června do 31. srpna pro rok 2014, v době od 00:00 h do 04:00 h.

III.

Uživatel rybářského revíru č. 471 200 Slezská Harta 1A je povinen předložit do 30. dubna 2015 Ministerstvu zemědělství, odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství (dále jen „ministerstvo zemědělství“) písemně:

1) výsledky lovu sumců v rybářském revíru, v němž byla udělena výjimka z denní doby lovu(dále jen „rybářský revír s udělenou výjimkou“) za roky 2013 a 2014 – celkové i v nočních hodinách,

2) podrobný rozpis skutečně vysazených násad v kusech a kilogramech podle jednotlivých druhů a jejich věkových kategorií podle skutečnosti a data, kdy byly vysazeny do rybářského revíru s udělenou výjimkou za období posledních pěti let, byla-li v posledních pěti letech výjimka udělena,

3) podrobné informace o konkrétním kalendářním období v letech 2013 a 2014 v rybářském revíru s udělenou výjimkou, kdy probíhal vlastní výtěr sumců a do kterého data hlídali sumci třecí hnízda se snůškou jiker,

4) podrobný popis stávající struktury rybích společenstev, včetně procentuálního zastoupení sumce, lína, amura, candáta a štiky v rybářském revíru s udělenou výjimkou a s popisem změn, které nastaly minimálně v 5 leté periodě před udělením výjimky z denní doby lovu a v období po jednotlivých letech, kdy výjimka ve vyhodnocovaném revíru platila,

5) počet kontrol rybářskou stráží v rybářském revíru s udělenou výjimkou, které se uskutečnily v celém období povoleného nonstop rybolovu a počet osob, které byly zkontrolovány, včetně stejných údajů o kontrolách, které proběhly v době od 0:00 hod.do 4:00 h v období povolené výjimky,

6) případnou žádost o výjimku na další období je možno podat až po předložení všech výšeuvedených údajů.

IV.

Uživatel rybářského revíru č. 471 200 Slezská Harta 1A si v souvislosti s udělenou výjimkou stanoví v bližších podmínkách výkonu rybářského práva následující pravidla:

1) osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hodin osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje,

2) osoba provádějící lov ryb je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku)nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Český rybářský svaz, Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, sídlem Jahnova 14, 70900 Ostrava – Mariánské Hory

 

 

D Ů V O D N Ě N Í

Ministerstvo zemědělství obdrželo od uživatele rybářského revíru žádost o udělení výjimky ze zakázaného způsobu lovu, konkrétně stanovené denní doby lovu. Žadatel uvádí, že měl obdobnou výjimku povolenu již v minulosti pro jiné rybářské revíry, jež obhospodařuje, což se projevilo zvýšeným odlovem sumce velkého. Dle vedených statistik celkový úlovek sumce vzrůstá – jednak v důsledku udělovaných výjimek, dále zvýšeným zájmem části lovících a možnost úlovku sumce v trofejní velikosti z důvodu možnosti lovu po 24h v příslušném období. V revíru č. 471 048 Morava 17A je předpoklad značného podílu sumce v obsádce o vysoké kusové hmotnosti. Z výlovku zcela vymizel lín obecný a vzhledem k rozloze revíru jsou velmi nízké úlovky cejna i ostatních bílých ryb. V revíru č. 471 200 Harta 1A se úlovek sumce v období let 2010 – 2012 zdvojnásobil a postupně narůstá kusová hmotnost ulovených ryb. Po výzvě ministerstva k doplnění žádosti o odborné stanovisko, které by odůvodňovalo potřebu výjimky z denní doby lovu, dodal žadatel „stanovisko znalce“.

Ministerstvo posoudilo dodané podklady žádosti a na jejich základě uvádí následující:

1. Rybářský revír č. 471 200 Slezská Harta 1A

Nachází se na řece Moravici a je situován v údolní nádrži Slezská Harta. Hladina přehradní nádrže se pohybuje pod úrovní 500 metrů nad hladinou moře (v souladu s manipulačním řádem vodního díla) a z hlediska hospodaření s rybami se jedná o chladnější oblast. Rybí společenstvo v rybářském revíru v údolní nádrži Slezská Harta vyžaduje trvalou péči. Zásahy předepsané uživateli rybářského revíru jsou zakotveny mimo jiné v roční zarybňovací povinnosti stanovenými rybími druhy.

Uživatel rybářského revíru požádal o výjimku z denní doby lovu s tím, že požaduje zamezit nárůst populace sumce velkého v této vodní nádrži v návaznosti na vývoj společenstev ryba vodních živočichů v této přehradě. Pro rozhodnutí správního orgánu doložil uživatel rybářského revíru statistiku úlovků za období 2010 až 2012. Tříletá perioda ve vývoji poměrně nově vybudované vodní nádrže, která byla napuštěna v letech 1996 až 1997,představuje velmi krátký časový úsek, ze kterého lze poměrně nesnadno vysledovat současný a aktuální stav populací ryb v nádrži. Vypracované „stanovisko znalce“ řeší pouze otázku povolení nočního lovu sumců, ale nebere v potaz všechny další možné nástroje vhodné a poměrně snadno aplikovatelné uživatelem rybářského revíru. Znalec navrhuje jen jeden způsob, který vede k vyšší atraktivitě rybářského revíru pro rybářskou veřejnost a neuvažuje o možnostech, které má uživatel v hospodářské těžbě, která je umožněna na základě dokumentu (tzv. „dekretu na rybářský revír“) ze dne 1. 9. 1997 č. j. 2140/1/97-3130. Uživatel rybářského revíru může na základě výjimek daných příslušným rybářským orgánem lovit sumce do sítí, používat k lovu elektrického proudu a možnost využití dalších legislativních nástrojů uvedených v § 11 nebo § 13 zákona o rybářství. Pro regulaci populace sumce velkého v nádrži je možné využít výjimku pro obecně stanovenou lovnou míru, obecně stanovenou dobu hájení a rovněž úpravu zarybňovací povinnosti sumce velkého na předem stanovené období a jeho náhradou za jinou dravou rybu. Žádnou ze zákonných možností regulace populace sumce v předmětném rybářském revíru znalec nenavrhuje k využití a zaměřil se pouze jen na jednu variantu, která je pro rybářskou veřejnost atraktivní.

Z podkladů, které mělo ministerstvo k dispozici, lze dovodit, že vývoj rybího společenstva v daném rybářském revíru odpovídá teoretickým předpokladům stárnutí nádrže, kdy po éře štiky nastupuje éra candáta, po níž následuje období cejna, ve kterém z dravých ryb dominují sumci a boleni, přičemž stavy candátů vykazují kolísání ve víceletých periodách. Ve výlovku za roky 2011 a 2012 z rybářského revíru Slezská Harta 1A z dravých ryb dominují v kusovém úlovku candáti a štiky (15,53 % a 10,46 %), přičemž výlovek sumce dosáhl úrovně dvou promile. U kilogramového podílu úlovků v roce 2011 candát měl 10,78 %, štika8,70 % a sumec 0,75 % z 20,23 % dravých ryb. V následujícím roce 2012 byl úlovek candát a ve výši 6,78 %, štiky 5,66 % a sumec dosáhl úrovně 1,28 % ze 13,73 % dravých ryb, což je ale méně než v roce 2010, kdy podíl úlovku sumce dosáhl 1,4 % z 9,29 % dravých ryb.

 

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že nárůst populace sumců v předmětném rybářském revíru není nikterak dramatický. Přesto lze souhlasit s vydáním výjimky na 24 hodinový lov v letních měsících. Uživateli rybářského revíru lze však doporučit, aby před podáním nové žádosti, či obdobné žádosti pro další obhospodařované revíry, využil nejprve všechny ostatní možné legislativní nástroje pro regulaci sumce velkého. Tím je myšleno, že požádá příslušný orgán státní správy rybářství např.:

a) o snížení nejmenší lovné míry sumce alespoň na 70 cm,

b) o náhradu předepsané násady sumce velkého candátem obecným nebo štikou obecnou nejméně na 5 let,

c) o výjimku z obecné doby hájení sumce velkého.

2. Rybářský revír č. 471 048 Morava 17A

Jedná se o uzavřenou vodu – štěrkopískovna u města Tovačov nacházející se v pásmu I. PHO se zvláštním režimem.

Uživatel rybářského revíru požádal o výjimku z denní doby lovu s tím, že požaduje vylovit velké sumce, kteří narušují stav rybího společenstva v tomto rybářském revíru. Pro rozhodnutí správního orgánu doložil uživatel rybářského revíru statistiku úlovků za období2010 až 2012. Vypracované „stanovisko znalce“ řeší pouze otázku povolení nočního lovu sumců, ale nebere v potaz všechny další možné nástroje vhodné a poměrně snadno aplikovatelné uživatelem rybářského revíru. Znalec navrhuje jen jeden způsob, který vede k vyšší atraktivitě rybářského revíru pro rybářskou veřejnost a neuvažuje o dalších možnostech, které má uživatel rybářského revíru k dispozici. Uživatel hospodaří v předmětném rybářském revíru na základě dokumentu (tzv. „dekretu na rybářský revír“)ze dne 3. 3. 1992 č. j. 631/48/92-310. Uživatel rybářského revíru může na základě výjimek daných příslušným rybářským orgánem lovit sumce do sítí, používat k lovu elektrického proudu a možnost využití dalších legislativních nástrojů uvedených v § 11 nebo § 13 zákona o rybářství. Pro regulaci populace sumce velkého v nádrži je možné využít výjimku pro obecně stanovenou lovnou míru, obecně stanovenou dobu hájení a rovněž úpravu zarybňovací povinnosti sumce velkého na předem stanovené období a jeho náhradou za jinou dravou rybu.

Z podkladů, které mělo ministerstvo k dispozici lze dovodit, že rybí společenstvo v daném rybářském revíru, pískovna existuje již více jak 40 let, a stadium rybí obsádky odpovídá teoretickým předpokladům stárnutí uzavřených vodních ploch, a nachází se již ve stadiu cejna. Ve výlovku za roky 2012 a 2011 z rybářského revíru Morava 17A z dravých ryb dominují v kusovém úlovku candáti a štiky (0,45 % a 0,87 %), přičemž výlovek sumce dosáhl úrovně 0,7 promile z celkového úlovku dravých ryb 1,39 %. U kilogramového podílu úlovků v roce 2012 candát měl 0,37 %, štika 0,94 % a sumec 0,47 % z 1,78 % dravých ryb. V roce 2011 byl úlovek candáta v kilogramovém podílu ve výši 0,51 %, štiky 0,68 %a sumec dosáhl úrovně 2,08 % ze 3,3 % dravých ryb, což lze považovat za výjimečnou situaci. V roce 2010 v kilogramových podílech candát dosáhl 0,44 %, štika 0,13 % a sumec0,62 % z celkových 1,18 % dravých ryb.

Je tedy možné konstatovat, že podíl dravých ryb v úlovku je velmi nízký, nedosahuje ani 5procentní úrovně, a proto není vhodné stavy dravých ryb snižovat. Dále lze do jisté míry usoudit, že v rybářském revíru se vyskytují sumci starší a větší. Se zřetelem na skutečnost, že počet lovících je omezen a existuje poměrně přísný režim pro lovící v daném rybářském revíru, nejeví se jako vhodný nástroj povolovat 24 hodinový lov.

V tomto případě lze uživateli rybářského revíru požádat příslušný orgán státní správy rybářství např.:

a) o snížení nejmenší lovné míry sumce alespoň na 70 cm,

b) o náhradu předepsané násady sumce velkého candátem obecným nebo štikou obecnou nejméně na 5 let,

c) o výjimku z obecné doby hájení sumce velkého,

d) o povolení k hospodářské těžbě sumce velkého všemi dostupnými prostředky, které umožňuje zákon o rybářství.