ČRS MS Šenov

Na  této stránce se budou vyskytovat zajímavé dotazy a odpovědi s rybářskou tematikou . Originál kategorie dotazy najdete na http://www.rybsvaz.cz

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz na tyto stránky, nebo  zajímavý podnět  co by jste zde chtěli mít napište na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kategorie:      Rybářský řád a legislativa

Dotaz:            Jak je to prosím s lovem a ponecháním si mníka? Prý je podle nějakého zákona brán jako ohrožený druh. Pokud je to pravda, tak proč není hájen celoročně a proč má míru?

Odpověď:      Mník jednovousý patří dle vyhlášky č. 395/92 Sb. mezi ohrožené druhy ryb. To, že má ve vyhlášce č. 197/2004 Sb. stanovenou nejmenší lovnou míru a dobu hájení nic nemění na této skutečnosti a jeho ochraně. Na některých revírech platí výjimka z ochrany a lov je za určitých podmínek povolen.

Odpovídal:     Ing. Branislav Ličko

 

 

Kategorie:      Rybářský řád a legislativa

Dotaz:            Osoba provádějící lov na mimopstruhovém revíru je povinna zapsat do docházky před zahájením lovu ryb datum lovu, číslo revíru a když chytí a přisvojí si jednu z ryb jako je kapr, štika, amur, candát, sumec nebo lososovitá ryba, tak je zapisuje ihned po jejich ulovení. Musí znovu napsat na nový řádek datum a číslo revíru, když pokračuje v lovu ryb a nebo až když např. chytí druhého kapra a ponechá si ho, tak má vypsat celý řádek.

Odpověď:      Datum lovu a číslo revíru má osoba provádějící lov povinnost zapsat před zahájením lovu ryb. V případě, že v průběhu lovu ryb uloví např. kapra, tak bezprostředně po jeho ulovení zapíše tento úlovek k příslušnému datu a číslu revíru, kde uvede druh, počet ks, váhu a délku. Pokud pokračuje v tento den lovu ryb na stejném revíru, tak nemusí vypisovat na nový řádek stejný datum lovu a číslo revíru. Datum lovu a číslo revíru zapíše až v případě ulovení a přisvojení si další ryby spolu s údaji o druhu, ks, váze a délce ryby. Ryby mimo kapra, štiky, candáta, bolena, sumce a lososovitých ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody. Nový datum lovu a číslo revíru musí zapsat v případe, že se rozhodne po ulovení a přisvojení ryby lovit v stejný den lovu na jiném revíru nebo v další den lovu.

Odpovídal:     Ing. Branislav Ličko

 

Kategorie:      Rybářský řád a legislativa

Dotaz:            Jak postupovat pří ztrátě nebo odcizení celosvazové povolenky, členské legitimace a rybářského lístku.

Odpověď:      Ztráta nebo odcizení povolenky:

 

Ve smyslu Statut celosvazového rybolovu ČRS kapitola III bod 4 je příslušná organizační jednotka ČRS oprávněná vydat duplikát celosvazové povolenky jen na základě potvrzení Policie ČR. Manipulační poplatek činí 10 % z ceny povolenky. K písemné žádosti o vydání duplikátu je třeba připojit příslušné potvrzení Policie ČR (např. o odcizení).

Při ztrátě, poškození či zničení povolenky vlastním zaviněním může být vydána pouze povolenka nová za plnou cenu.

U jiných druhů povolenek než celosvazových a celorepublikových (např. územní) se může částka za vydání duplikátů lišit.

 

Ztráta nebo odcizení členské legitimace:

 

Ve smyslu Jednacího řádu ČRS čl. 23 bod 3 je člen Svazu povinen ztrátu nebo znehodnocení členské legitimace neprodleně hlásit výboru MO, jíž je členem, který provede šetření a prohlásí legitimaci za neplatnou. Poté vydá členovi legitimaci novou. Do nové členské legitimace se členská známka za rok, v němž došlo ke ztrátě nebo znehodnocení legitimace, znovu nevylepuje. V místě pro vylepení členských známek se označí příslušný rok a provede zápis "zaplaceno".

Za vystavení nové členské legitimace v tomto případě zaplatí člen poplatek, který stanoví výbor MO, jíž je členem.

 

Ztráta nebo odcizení rybářského lístku:

 

Duplikát rybářského lístku nelze vydat na základě znění zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde jsou uvedeny v položce 14 pouze částky za vydání rybářského lístku, nikoli za duplikát, který zde není vůbec uveden. I na základě sdělení správních orgánů nelze duplikát vydat a žadatel si musí zažádat o nový. Nová platnost běží ode dne vydání, nebo dle přání žadatele, nikoli však zpětně.

 

Odpovídal:     Ing. Branislav Ličko

 

Kategorie:      Rybářský řád a legislativa

Dotaz:            Prosím o reakci na 2 dotazy:

1. V případě překročení měsíčního limitu počtu ušlechtilých ryb došlo k porušení zákona nebo bližších podmínek? Jaká je případná sankce za toto provinění?

2. Při nezapsání data lovu jde o porušení zákona? Jaká je případná sankce?

 

Odpověď:       1. Vzhledem k tomu, že zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. a příslušná prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravují pouze limit úlovku v jednom dnu lovu ryb, jedná se v případě porušení stanoveného měsíčního limitu počtu vyjmenovaných ryb o porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva (na příslušném revíru, na revírech příslušného ÚS) ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. V případě porušení tohoto ustanovení bližších podmínek výkonu rybářského práva může být v rámci přestupkového řízení uložena od příslušného rybářského orgánu pokuta do 30 000,- Kč. Pokud se přestupek projednává v rámci MO ČRS, záleží pouze na rozhodnutí příslušné dozorčí komise, pro které kárné opatření se ve smyslu § 5 Stanov ČRS rozhodne (např. důtka, zadržení povolenky k lovu ryb atd.).

2. V případě nezapsání data lovu se jedná o porušení bodu II písm. b) bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS ve smyslu § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb. V případě porušení tohoto ustanovení bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS může být v rámci přestupkového řízení uložena od příslušného rybářského orgánu pokuta do 30 000,- Kč. Pokud se přestupek projednává v rámci MO ČRS, záleží pouze na rozhodnutí příslušné dozorčí komise, pro které kárné opatření se ve smyslu § 5 Stanov ČRS rozhodne (např. důtka, zadržení povolenky k lovu ryb atd.).

 

Odpovídal:     Ing. Branislav Ličko

 

Kategorie:      Rybářský řád a legislativa

Dotaz:            Je možné muškařit na mimopstruhových rybářských revírech před 16. červnem. V Rybářském řádu je příslušné ustanovení zavádějící, a to z důvodu spojky nebo na konci písmena c). Vztahuje se omezení lovu čeřínkváním od 16. června do 31. prosince na základě spojky nebo i k lovu ryb na umělou mušku a muškaření?

Odpověď:      Ve smyslu § 16 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, je na mimopstruhových rybářských revírech povoleným způsobem lovu:

 

a) lov na položenou nebo lov na plavanou,

b) lov přívlačí nebo hlubinnou přívlačí v době od 16. června do 31. prosince,

c) lov na umělou mušku nebo lov muškařením, nebo

d) lov čeřínkováním v době od 16. června do 31. prosince.

 

Lov na položenou, plavanou, lov na umělou mušku a muškařením je tedy povolen na mimopstruhových rybářských revírech celoročně. Omezení lovu ryb od 16. června do 31. prosince se vztahuje pouze na lov ryb přívlačí, hlubinnou přívlačí a na lov čeřínkováním.

 

Spojka nebo mezi písmeny c) a d) může být při výkladu tohoto ustanovení skutečně zavádějící, ale omezení doby lovu čeřínkováním od 16. června do 31. prosince u písmena d) nelze spojovat s písmenem c) (lov na umělou mušku nebo lov muškařením).

 

Odpovídal:     Ing. Branislav Ličko

 

Kategorie: Ichtyologie a ekologie

Dotaz: Která ryba je nejkostnatější? Má více kostí kapr nebo cejn?
Odpověď: Mezi nejkostnatější rybu našich vod patří parma obecná.
Jestliže mluvíme o počtu mezisvalových kůstek u kapra a cejna, tak více jich má cejn velký. Pro srovnání: cejn velký celkem 132, kapr obecný 99.
Odpovídal: Ing. Pavel Vrána